browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historie – 1937-1949

1937

Foreningen stiftes.23. marts: Ved et stiftende generalforsamling som afholdtes hos Carl Rasmussen, vedtoges det at danne en afdeling under Landsjagtforeningen af 1923 som kaldes Sevel og Omegns Jagtforening. Bestyrelsen kom til at bestå af følgende medlemmer: Formand Holger Eriksen, Kasserer Carl Rasmussen, Bestyrelsesmedl. Aksel Christensen, Suppleant og revisor Peder Nyboe og Revisor Harald Pedersen. Kontingentet sattes til 3 kr. årlig og 1 kr. i indskud. Passive medl. 1 kr. årlig. Kontingentet opkræves med 1,50 kr. halvårlig.Det bemærkes i øvrigt at der var 7 medlemmer den første aften. 

Første flugtskydning.

5. juni: Afholdt den omtalte flugtskydning på banen ved Anton Karup, der var mødt flere fremmede skytter op end vore egne medl., men skydningen gik ikke så godt på grund af for dårlig indretning af banen.

 

Medlemstal pr. 31/12 1937: 18 stk.

1938

Køb af maskine m.m..8. januar: …Det blev vedtaget at købe 1 flugtskydningsmaskine og 1000 lerduer og en ræv eller hare til øvelsesskydning… 

Andespil med pænt overskud.

15. oktober: Afholdt andespil med god tilslutning. Der blev bortspillet 10 ænder, 2 gæs, 4 harer til en pris af 93,60 kr. Sedlerne blev solgt for 1,50 kr til 1. no. og 50 øre for ekstra no. Aftenen gav 45 kr. i overskud.

1939 Så er der fest!11. marts: Afholdt en vellykket jægerfest med fint humør. Der var mange som havde lyst til at slå til tønden og Johs. Flæng blev kattekonge. Trøstepræmien tilfaldt Jørgen Bang. Det amerikanske lotteri var udsolgt næsten før vi begyndte at handle med det. Hele aftenen gav et betydeligt overskud.
1940 Leje af de første stykker jagt.9. januar: Et udvalg har dags dato været i Vistorp og lejet jagten hos Karl Clausen, 660 tdr. land for 175 kr., hos Chr. Jensen 135 tdr. land 30 kr. og fået første bud på 114 tdr. land mere ved siden af de to andre. 17. januar: Ekstra generalforsamling men på grund af stærk snestorm var der kun mødt 6 medl. i alt, som blev enige om at det var bedst at skrive til Jens Mikkelsen, Vistorp og leje de 114 tdr. land af ham for 40 kr. Alle tre lejemål er gældende fra 1. april 1940 til 1. april 1941.
1942

Præmieskydning, bal m.m.19. juli:  Afholdt en trods vejret vellykket flugtskydning med jævn god tilslutning. Til hovedskydningen var indtegnet 27. Pokalen blev i år vundet af Johs. Flæng. Dagen sluttede med fælles kaffebord og præmieuddeling på Sevel Kro. Til slut var der et par timers dans, hvor sveden kom frem i rigelig mængde.

Krybskytter m.m.

10. september: Afholdt ekstra generalforsamling på Sevel Kro angående kommunejagten. Da kassen ikke havde penge til at dække jagtlejen tilbød Anton Karup kassen et lån på 50 kr. som glædeligt blev modtaget.

 

Det vedtoges ligeledes at aflyse jagten og udlove dusør for pågribelse af krybskytter når sagen førte til dom. Dusørens størrelse blev sat til 25 kr. eller 1 kr. pr. medlem dersom den rette tages.

1944 To gode dage for foreningen!30 juli: Præmieskydning i Herrup den 29/7 og i Sevel den 30/7 med overvældende tilslutning begge steder. Der var konkurrenceskydning mellem de 5 bedste skytter fra Ejsing, Skave og Sevel hvor Skave vandt de udsatte nåle. Skydningen sluttede med dans i forsamlingshuset. Et par gode dage for foreningen.
1945 Fælles jagt med Sevel Østre Sogn.25. juli: Afholdt fælles bestyrelsesmøde på Sevel Kro sammen med Sevel Østre Sogns Jagtforening for at drøfte spørgsmålet om sammenslutning ved klapjagter. Det blev vedtaget.
1946 Jagtarealerne vokser.1. juli: …Foreningen har nu 7000 ha. deraf i 1946: Skov 10 ha., Plantage 100 ha., Mose og eng 700 ha., Hede 1300 ha., Ager 4400 ha….I 1945: 4400 ha, deraf Skov 10 ha., Plantage 100 ha., Mose og eng 200 ha., Hede 800 ha., Ager 2900 ha.
1947

10 års jubilæum – så skal der festes!23. marts: Afholdt en vellykket stiftelsesfest på Sevel Kro. Da formanden bød velkommen var der forsamlet ca. 90 mennesker om de veldækkede borde. Under middagen underholdt Ulstrup, Højslev. Der blev sunget flere jægersange blandt andet en som var skrevet i dagens anledning. Til sidst takkede formanden for de mange gode ønsker for foreningen, samt udtalte håbet om at alle medlemmer ville gøre en indsat for at værne om vort vildt, så vi kunne bære jægernavnet med ære. Da middagen var ovre spillede musikken op til dans som gik lystig til kl. 24. En meget god fest. 

Kæmpe jagtsucces!

3. oktober: Afholdt den første fælles jagt, som i alle måder blev vellykket. Dagens samlede udbytte blev 5 rådyr, 21 harer, 1 ræv og 2 høns, og det indbragte ved auktionen 453 kr. til deling.

1948 Økonomien er god!15. januar: ….Kassereren fremlagde regnskabet som balancerede med kr. 1837,60 og sluttede med en bank- og kassebeholdning på kr. 624,40…
1949 Gang i flugtskydningen igen.28. januar: Ordinær generalforsamling. …Under eventuelt var der flere som havde ordet. Der var stemning for at få flugtskydningen i gang igen når patronsituationen tillod det.